Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

1. Úvod

 Provozovatelem webu www.takkam.cz je Lubomír Tomandl, IČ 87701855 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeného na MÚ Telč. Provozovatel na webu zobrazuje prezentace a inzerci služeb podnikajicích fyzických či právnických osob, včetně stanoveného obsahu. Inzerující podnikající fyzické či právnické osoby jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako "Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt".

2. Popis webu www.takkam.cz

2.1. Web je zaměřen na výpis akcí, fotografií, informací a kontaktů v daném regionu ČR pro jednotlivé Subjekty tj. nabízí uživatelům webu možnost hledat konkrétních událostí v regionu, které jsou v rámci webu evidovány.

2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování informací včetně jejich třídění na webu a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé informace mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazování informací zpoplatnit a cenu měnit v souladu s těmito podmínkami.

3. Registrace Subjektu na web www.takkam.cz

3.1. Základní předpoklad registrace na web www.takkam.cz je:

Subjekt musí skutečně existovat (tzn. musí se jednat o podnikající fyzické či právnické osoby či další subjekty).

3.2. Mezi povinné údaje uváděné Subjektem při registraci na internetové stránce pro přidání subjektu na web patří:

  • název Subjektu
  • krátký popis Subjektu
  • kontaktní údaje Subjektu

3.3. Provozovatel webu www.takkam.cz si zároveň vyhrazuje právo zařadit jakýkoliv Subjekt, o kterém má dostatek informací z veřejných zdrojů, na web.

4. Další podmínky

4.1. Pokud Subjekt provozuje více činností pro stejný nebo jiný region a chce je prezentovat na webu www.takkam.cz je povinné tyto činnosti registrovat zvlášť ve svém uživatelském účtu.

4.2. Subjekt bere na vědomí, že se smí přihlásit pouze do relevantních kategorií, které přímo souvisí s jeho službou. V případě, že se přihlásí do jiné kategorie, bere na vědomí, že může být z ní vyřazen, a to v případě, že Provozovatel zjistí rozpor s předmětem služby a kategorií, do které se Subjekt přihlásil. Provozovatel si vyhrazuje právo takovou službu nezobrazit, a to i když dojde k zaplacení částky za příplatkové služby.

4.3. Je zakázané aby Subjekt vkládal do popisu jakékoliv reklamní, slevové a jiné komerční sdělení. Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odstranit tyto informace, nebo smazat subjekt z databáze. A dále pak požadovat finanční kompenzaci za odstranění těchto sdělení.

4.4. Subjekt, jenž nabízí erotické zboží či služby, musí mít při vstupu na své internetové stránky upozornění, že pro vstup uživatelů na tyto internetové stránky je třeba být starší 18 let.

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Subjektu na základě aktualizace databáze.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat fotografie k Subjektu, vložené Subjekty/uživateli webu a to i ze stránek, facebook nebo Google+ Subjektu.

5. Schválení registrace Subjektu

5.1. Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Subjektu na webu lhůtu v trvání nejméně 5 pracovních dní ode dne registrace Subjektu. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace, a to zejména z důvodu porušení těchto podmínek, právních předpisů, pravidel služby či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích stran.

5.2. Po schválení registrace Provozovatelem má Subjekt přístup do administračního rozhraní webu www.takkam.cz o které si může zažádat. V tomto rozhraní je Subjekt oprávněn dále on-line editovat údaje, které vyplnil při registraci. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní od editace údajů Subjektem. Subjekt výlučně odpovídá za přístupové údaje do administračního rozhraní, jakož i za veškerou škodu, která bude způsobena osobami vstupujícími do administračního rozhraní (a to oprávněně, či neoprávněně zneužitím přístupových údajů).

5.3. V případě změn je Subjekt povinen aktualizovat tyto změny ve svém profilu.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Subjektu z webu www.takkam.cz a to zejména z důvodů porušení těchto Smluvních Podmínek, právních předpisů, Pravidel služby či oprávněných zájmů Provozovatele.

6. Finanční a platební podmínky

6.1. Web www.takkam.cz je v případě využití placených služeb zpoplatněný dle aktuálního ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu zpoplatnění, a to na základě změny těchto Podmínek nebo ceníku. Platba za užití služby je možná hotovostí nebo převodem na účet.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout placené služby v případě nezaplacení požadované částky.

7. Povinnosti Subjektu

7.1. Subjekt je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby v souladu s Produktovým listem čí ceníkem.

7.2. Subjekt je povinen dodávat veškerá data pro zobrazení svých informací pravdivě. Provozovatel si vyhrazuje právo přijatá data změnit nebo upravit na základě Pravidel služby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na Serveru jakékoli údaje, pokud:

  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu,
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

8.2. Subjekt není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat prostřednictvím webu www.takkam.cz.

8.3. Jakékoli užití obsahu webu www.takkam.cz, popř. jeho částí, Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž je web www.takkam.cz určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu webu www.takkam.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Serveru Firmy.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou však zakázány.

8.4. Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých v rámci serverů Provozovatele, ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele info@web-data.cz odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 5 pracovních dní.

8.6. Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to bez předchozího vyrozumění Subjektu.

8.7. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese http://www.takkam.cz/smluvni-podminky.htm. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, a z toho důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět a to písemně na adrese sídla Provozovatele. Subjekt, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby, a to nejpozději do14 dní od změny Smluvních podmínek.


Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2014